Knowledge Hub

The Knowledge Hub is an interactive resource centre, which gathers useful information for Vocational Education and Training teachers and professionals from companies who seek for knowledge and inspiration on zero waste and circular economy. Here, you will find scientific and “grey” literature, standards and legislation, books, good practices, case studies, presentations, videos, software, methods, tools and other relevant resources.

INTERREG project outcomes – circular economy good practices from Danube region
Výstupy projektu INTERREG – príklady obehového hospodárstva z „dunajského“ regiónu
Slovak
Author:
Konzorcium projektu MOVECO
Published:
2018
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Project
Country: Country- specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Projekt MOVECO vám predstavuje inovatívne a inšpiratívne príklady dobrej praxe z oblasti obehovej ekonomiky v Dunajskom regióne. Cez tieto príklady nám firmy z deviatich krajín ukážu potrebu vnímania “odpadu” ako cenného zdroja
Circular economy
Plastic waste recycling in automotive
Recyklácia plastov vo vozidlách
Slovak
Author:
Tomáš Ondrovič, Boris Jambor, Marcela Hadvinová, Romana Komorová, Pavol Daučík
Published:
2015
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Article / Scientific Article
Country: Country- specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Jedným z dôsledkov nárastu svetovej populácie a zvyšovania životnej úrovne v posledných desaťročiach je prudký nárast spotreby plastov. ich svetová ročná produkcia predstavuje v súčasnosti približne 260 miliónov ton. s týmito skutočnosťami priamo súvisí vznik obrovského množstva odpadov, ktoré spôsobujú značné environmentálne problémy
Plastic waste recycling
Waste – a professional magazine
Odpady - odborný časopis
Slovak
Author:
Miroslav Mračko
Published:
2016
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Project
Country: Country- specific
Target Group: VET teachers and trainers
free
V prvej þasti druhého čísla þasopisu Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) poukazujeme na klesajúce disponibilné zásoby, zvyšujúci sa dopyt a rastúcu cenu cínu, ktorý Európska komisia zaradila medzi 14 kritických kovov nevyhnutných pre zabezpečenie energetickej politiky EÚ, a upozorňujeme na naliehavosť jeho recyklácie z rôznych druhov odpadov
RecyclingWaste
Analysis of the Production of Hazardous Waste in the Superior Territorial Units of the Slovak Republic
Analýza produkcie nebezpečného odpadu vo vyšších územných celkoch Slovenskej republiky
Slovak
Author:
Janka Betáková, Ján Dvorský, Tomáš Pavlenko
Published:
2015
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Article / Scientific Article
Country: Country- specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Na kvalitu zdravia obyvateľov, ktorý žijú na určitom území, negatívne vplývajú nebezpečné odpady. Vlastnosti nebezpečných látok ako sú toxicita, infekčnosť, výbušnosť, horľavosť majú negatívne dopady i na životné prostredie v dotknutom území.
autonomous regionsDangerous wastevariabilities
Classification and separation waste in health-care units
Klasifikácia a separácia odpadov vznikajúcich v zdravotníckych zariadeniach
Slovak
Author:
Katarína Vrábľová
Published:
2006
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country- specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Cieľom tejto príručky je pomáhať pri procese prípravy a realizácie programov odpadového hospodárstva v zdravotníctve, berúc do úvahy ekonomické aspekty a tiež ochranu životného prostredia. Predložené informácie môžu byť základom pre hľadanie možností ako obmedziť množstvo a nebezpečenstvo odpadu a tiež pre zníženie nákladov na jeho zneškodnenie.
Dangerous wasteinfectious waste
EU construction and demolition waste protocol
Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie
Slovak
Author:
Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Published:
2016
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: General
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Tento protokol je v súlade so stratégiou 2020 v oblasti stavebníctva, ako aj s oznámením Možnosti efektívneho využívania zdrojov v sektore stavebníctva. Tvorí tiež súčasť novšieho a ambicióznejšieho balíka predpisov o obehovom hospodárstve predloženého Európskou komisiou
Best practicesWaste processing
Application of new technologies at the plastics recycling
Aplikácia nových technológií pri recyklácii plastov
Slovak
Author:
Lýdia SOBOTOVÁ
Published:
2013
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Article / Scientific Article
Country: General
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Príspevok sa zaoberá otázkami recyklovania plastov, znižovaním tvorby odpadu z plastov. Jedným zo spôsobov znižovania odpadu je recyklácia plastov a určenie typu plastu nedeštruktívnym skúšaním plastov. Ramanov spectometer je nový progresívny spôsob testovacej technológie pre rýchlu detekciu neznámeho plastového materiálu
EnvironmentPlasticsRaman spectrometerRecyclingtesting
Plastics recycling according to Dave Hakkens
Recyklácia plastov podľa Davea Hakkensa
Slovak
Author:
Patrik Bartas
Published:
N.D.
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Presentation
Country: General
Target Group: Professionals from companies
free
Predstavenie projektu recyklačnej dielne
freeware conceptPlasticsRecycling
7+ for EMAS – Environmental Management and Audit Scheme
7+PRE EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
Slovak
Author:
Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Published:
2018
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Standard / Certification / Label
Country: General
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, známa pod skratkou EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), je jedným z prémiových dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Európskej únie. Rámec schémy poskytuje organizáciám nadštandardnú podporu pri riadení, hodnotení a zdokonaľovaní jej prístupu k ochrane životného prostredia.
auditEnvironmental managementscheme
Creating a methodology for zero waste municipalities
Crearea unei metodologii pentru municipiile cu zero deșeuri
Romanian
Author:
Pierre Condamine, Jack McQuibban, Joan Marc Simon, Jaka Kranjc, Ivo Kropacek, Romana Kaclíková
Published:
2020
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: General
Target Group: Employees from public institutions, Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Zero waste is not only a blueprint for the protection of our environment, but it is also a framework where social cohesion and community collectiveness can thrive within. Through increased innovation to redesign products and rethink our relationship with resources, together with greater emphasis placed on the need for localising production patterns, municipalities can not only save costs on their waste management and protect the environment, but by adopting a zero waste approach they can foster community cohesion due to the increased number of jobs being created locally and by retaining money within the local economy. This toolkit has been designed to help you understand what zero waste is and how to implement a zero waste strategy within your community. We hope you find it a useful tool on your zero waste journey.
Communitiesmethodologypublic authoritiesWasteZero waste